XN 7_edited.jpg

Cayo District Maya Sites: 
Xunantunich & Cahal Pech

Xunantunich, “Maiden of the Rock/Stone Woman”

Cahal Pech, "Place of Ticks" in Yucatec Mayan